Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Steeds meer ouderinitiatieven nieuwe vrijescholen

Sinds 2013 zijn er in Nederland 35 ouderinitiatieven opgericht voor het starten van nieuwe vrijescholen. Op elf plaatsen in Nederland is er inmiddels een start gemaakt en een tiental initiatiefgroepen is voornemens te starten binnen de komende twee schooljaren. De overige groepen lopen in hun regio tegen problemen aan op het gebied van stichtingsnormen, huisvesting en concurrentieposities óf verkeren nog in een beginstadium van het traject. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Vereniging van vrijescholen.

Netwerkbijeenkomst

De toenemende belangstelling voor nieuwe vrijescholen bleek ook uit de opkomst bij een netwerkbijeenkomst die de Vereniging van vrijescholen in oktober organiseerde voor initiatiefgroepen. Ruim 50 deelnemers namens 21 initiatiefgroepen waren vertegenwoordigd en deelden met elkaar succesverhalen en knelpunten.

bijeenkomst-initiatieven

Ruimte voor nieuwe scholen?

Tijdens de bijeenkomst konden deelnemers hun ervaringen delen met een ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, die aanwezig was voor een veldraadpleging in het kader de nieuw te ontwikkelen wet Meer Ruimte voor Nieuwe scholen. Of de beoogde wet ook voor nieuwe vrijescholen meer ruimte biedt is de vraag. Problemen op het gebied van stichtingsnormen, huisvesting en financiering blijven bestaan. Positief aan de beoogde wet is dat de procedures en instrumenten worden verhelderd en vereenvoudigd. Daar staat tegenover dat denominaties waarmee scholen van een specifieke richting bescherming genieten worden afgeschaft. Het wetsvoorstel ligt bij de Raad van State en wordt naar verwachting nog tijdens deze kabinetsperiode bij de Tweede Kamer ingediend.

Keuzemotivatie ouders

Initiatiefgroepen worden vaak opgericht door ouders die bewust kiezen voor het vrijeschoolonderwijs. Zij kiezen met name voor de vrijeschool vanwege de aandacht voor de brede persoonsvorming en talentontwikkeling van leerlingen, zo laat een onderzoek uit 2015 van de Vereniging van vrijescholen zien. Wanneer er geen vrijeschool in de buurt is of als de vrijeschool een wachtlijst heeft, gaan ouders zelf op onderzoek uit om te komen tot een oplossing. In de praktijk blijkt het lastig om een nieuwe school te stichten vanwege complexe starteisen. Alternatieven zijn dan om te starten als nevenvestiging van een bestaande vrijeschool of als vrijeschool-stroming onder een regulier bestuur. Op die wijze kunnen ouders vaak toch een weg vinden om vrijeschoolonderwijs voor hun kinderen mogelijk te maken.