Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Lerarenteams cruciale rol vernieuwingsproces Onderwijs2032

De Regiegroep Onderwijs2032 vindt dat lerarenteams een cruciale rol moeten spelen in het vernieuwingsproces van het funderend onderwijs. Maar voor curriculumontwikkeling, dat als zeer belangrijk wordt ervaren, kunnen leraren niet altijd genoeg tijd vrijmaken. De Regiegroep onderschrijft daarom het belang van ontwikkeltijd voor lerarenteams.

De Vereniging van vrijescholen vindt het positief dat er aandacht is voor de toepasbaarheid in de praktijk en ziet de prominente rol van leerkrachten als een belangrijke voorwaarde bij de volgende stappen van het vernieuwingsproces. Vrijescholen vinden dat curriculumontwikkeling op de scholen zelf plaats moet vinden en leerkrachten moeten daartoe in staat worden gesteld. Een landelijk curriculum kan daarbij ondersteuning bieden, maar mag niet bepalend zijn.

Haalbaarheid toekomstvisie

De Regiegroep, die bestaat uit de VO-raad, de PO-Raad, AVS, LAKS, en Ouders & Onderwijs, heeft de afgelopen periode onderzocht hoe haalbaar de toekomstvisie ‘Onderwijs2032’ is voor scholen in het primair en voorgezet onderwijs. Uit de verdiepingsfase komt naar voren dat leerlingen en hun ouders vinden dat het hoog tijd is om het landelijk curriculum aan te pakken, ze willen meer verbinding tussen vakken en de keuzeruimte moet groter zijn dan nu het geval is. Naast vakinhoudelijke kennisoverdracht willen leerlingen en ouders meer aandacht voor vakoverstijgende vaardigheden, burgerschap en digitale geletterdheid. Dit concludeert de Regiegroep Onderwijs2032 in het advies dat deze week aan staatssecretaris Dekker (OCW) is overhandigd. De resultaten van de verdiepingsfase zijn gebundeld in een online-magazine: magazine.onderwijs2032.nl.

Autonomie

De Regiegroep heeft scholen bezocht die thema’s uit de toekomstvisie in praktijk brengen. “Elke school doet dat op een eigen manier en dat past in ons autonome onderwijsstelsel. Daar is veel van te leren. Het is duidelijk dat lerarenteams in dit vernieuwingsproces een cruciale rol moeten spelen. Het gesprek hierover krijgt wat ons betreft vervolg”, zo stelt Theo Douma, voorzitter van de Regiegroep, over de verdiepingsfase.

Op de website van Onderwijs 2032 kunnen scholen hun visie delen. Ook vrijescholen dragen bij aan de dialoog die plaatsvindt. Zo licht Vrijeschool Widar uit Delft toe op de website vanuit welke visie zij hun onderwijskwaliteit vormgeven.