Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Grote belangstelling debat werkdruk onderwijs

Op 10 mei stond in de Tweede Kamer het debat centraal over de werkdruk in het onderwijs. De belangstelling was groot en de Kamer zat vol met leerkrachten. Aanleiding was het manifest van PO in actie en de enquête van de NOS onder 700 leerkrachten basisonderwijs over werkdruk.

Kamerbreed werd de problematiek van de werkdruk in het onderwijs onderkend. De meeste partijen gaven aan meer te willen investeren in onderwijs. Tegelijkertijd was er terughoudendheid. Omdat de formatie nog in volle gang is willen Kamerleden maar beperkt in actie komen.

‘Leraren mogen trots zijn’

Staatssecretaris Dekker stelde in zijn antwoord dat het goed gaat met het onderwijs en dat leraren trots mogen zijn. Werkdruk is een belangrijk thema, maar ook de staatssecretaris gaf aan niet vooruit te kunnen lopen op de formatie.

Regeldruk

Meerdere partijen wijzen óók naar scholen om regeldruk aan te pakken. Meer helderheid is geboden als het gaat om welke administratieve lasten wel en niet verplicht zijn. Dekker onderkent het probleem en wil leraren blijven informeren: “er zijn de afgelopen jaren veel generieke en specifieke maatregelen genomen om scholen te informeren hierover en de druk te verlagen, daar blijven we mee bezig”.

Inzicht in bekostiging

Ook moet er van de Kamer meer duidelijkheid komen over de (extra) gelden voor het onderwijs, die lijken te verdampen in de lumpsum financiering. Welk deel wordt nu besteed aan leerkrachten en welk deel gaat zitten in de materiële bekostiging van scholen? In een reactie daarop liet Dekker weten dat het geld niet verdampt, maar dat ook niet exact kan worden aangetoond waar het besteed wordt: “Er moet goed gekeken worden of bekostigingssystematiek nog wel past bij de doelen die we hebben.”

Politieke wensen

Diverse partijen spraken daarnaast hun politieke wensen uit: kleinere klassen, schrappen van de laagste schaal in het primair onderwijs, meer geld naar speciaal onderwijs en het aanpakken van het verschil in beloning van leerkrachten tussen het primair- en het voortgezet onderwijs. Dit huidige verschil in salariëring draagt volgens de Tweede Kamer voor een groot deel bij aan de werkdruk en het lerarentekort in het primair onderwijs.

De wens voor kleinere klassen legde Dekker terug bij de scholen: “scholen mogen zelf de juiste omvang bepalen.” Ook de vragen over de salariëring legde Dekker elders neer. “Dat is aan het nieuw Kabinet om op te pakken”. Een dekkende onderbouwing voor de uitgesproken wensen vanuit de Kamer bleef meestal uit.