Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Netwerk toezichthouders vrijeschool bijeen over ‘verandering en vernieuwing’

Op 15 juni kwamen toezichthouders en bestuurders uit het primair en het voortgezet vrijeschoolonderwijs op initiatief van de Vereniging van vrijescholen bij elkaar rond het thema: Verandering & vernieuwing, hoe ga je daar mee om? Zo’n 30 aanwezigen wisselden ervaringen uit over onderwerpen als de Raad van Toezicht als gesprekspartner in het nieuwe inspectiekader, de relatie van de Raad tot bestuurders, en de relatie tot lerarenzelfbestuur.

Relatie tot bestuurders

Over de relatie van de Raad van Toezicht tot bestuurders werd in een gespreksgroep geconstateerd dat het goed is voor raad en bestuur om informeel gelijkwaardig samen te werken met in het achterhoofd de formele, ongelijke gezagsverhouding. Vergeet de vertrouwensrelatie onderling niet: die kunnen we voeden door openheid en elkaar goed op de hoogte houden. Het gaat om voortdurend vertrouwen hebben in elkaars rollen. De samenwerking is optimaal wanneer de raad niet op de stoel van de bestuurder gaat zitten, en andersom geldt hetzelfde voor het bestuur. Denk daarbij aan afbakening tussen rollen: waar begint de rol van de toezichthouder en waar houdt hij op?

Verandering en vernieuwing

In de ronde over verandering en vernieuwing bij leerkrachten werd gesproken over de positie van de Raad van Toezicht in een waardegedreven organisatie die een achtergrond van lerarenzelfbestuur heeft. Dat vraagt om ‘dienend leiderschap’ van rectoren en bestuurders, en daarmee al helemaal van toezichthouders. Tegelijk hebben de laatste twee een wettelijke eindverantwoordelijkheid. Hoe gaan we om met dit spanningsveld?

Gesprekspartner nieuw toezichtskader

Het subthema verandering en vernieuwing bij de Onderwijsinspectie behandelde ‘de raad als gesprekspartner in het nieuwe toezichtskader’. Daarbij werd onder meer aangestipt dat de verantwoordelijkheid voor verantwoording sterker dan eerst bij de bestuurder ligt: die neemt als het ware taken van de inspectie over. Het gaat het om sturen op onderwijskwaliteit, en het is niet eenvoudig voor de raad om daar toezicht op te houden. Welke parameters gebruik je dan, en wanneer ben je als bestuurder of toezichthouder dan klaar?

Naar jezelf kijken

De laatste gespreksronde ging over verandering en vernieuwing bij jezelf: over de beloning van toezichthouders onder de Wet normering topinkomens (WNT) en hun eigen professionaliteit. Als stelling werd hier ingebracht: Als we niet oppassen dan hebben we straks voltijds toezichthouders nodig. We moeten opletten dat we niet meer en meer controlemechanismen gaan creëren om controle te houden. Extra financiering vanuit de overheid gaat dan in overhead zitten: er gaan immers in toenemende mate taken naar bestuur en de raad. Verder blijkt dat de top uit de WNT de norm aan het worden is, men spreekt de wens uit dat dit niet gaat gelden voor vrijescholen.

Netwerkbijeenkomsten

De Vereniging van vrijescholen houdt meerdere keren per jaar netwerkbijeenkomsten voor toezichthouders in het vrijeschoolonderwijs. Het netwerk is bedoeld voor uitwisseling van ervaringen, vernieuwing en versterking van het het toezicht in het vrijeschoolonderwijs.