Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Deelnemers Curriculum.nu geselecteerd

Op vrijdag 15 december zijn de schoolleiders en leraren die begin 2018 deelnemen aan Curriculum.nu bekendgemaakt. Welke scholen als ontwikkelscholen aan de slag gaan, wordt begin 2018 onthuld. De officiële aftrap van de ontwikkelfase van Curriculum.nu is in maart 2018.

Bijna 300 kandidaten hadden zich beschikbaar gesteld. Na selectiegesprekken zijn uiteindelijk voor de ontwikkelfase 125 leraren en 18 schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs geselecteerd. Bij de keuze is rekening gehouden met variatie in schoolsoort, anciënniteit (beginnend of zeer ervaren) en onderwijsprofiel. Ook is gekeken naar motivatie en competenties.

De introductiebijeenkomst stond in het teken van verduidelijking van de opdracht en het proces waar de deelnemers voor staan. Zij gaan zich buigen over de vraag wat leerlingen per deelgebied moeten kennen en kunnen. De schoolleiders en leraren maakten ook kennis met de leden van de Coördinatiegroep, die de belangen behartigt van leerlingen, ouders, leraren, bestuurders en schoolleiders en ook andere partijen (uit het vervolgonderwijs, het bedrijfsleven en wetenschap) erbij betrekt. De Coördinatiegroep bestaat uit de voorzitters van de PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS, Ouders & Onderwijs en de Onderwijscoöperatie.

De ontwikkelteams leveren in het voorjaar van 2019 hun advies op. Dit vormt de basis voor nieuwe kerndoelen en eindtermen die het Ministerie van OCW met de Tweede Kamer bespreekt.

Curriculum als richtlijn, geen gedetailleerde uitwerking

Een landelijke richtlijn kan een goed vertrekpunt zijn voor de invulling van het onderwijs. Ook is het goed dat leraren, schoolleiders en scholen nauw betrokken zijn bij de herziening van het onderwijscurriculum. Maar de Vereniging van vrijescholen is geen voorstander van een gedetailleerd nationaal curriculum. Er moet voldoende ruimte blijven voor leraren en scholen om invulling te geven aan het curriculum, vanuit een eigen visie op onderwijs. Ook moet er terughoudendheid zijn als het gaat om het uitwerken van specifieke kerndoelen. Als ouders iets te kiezen mogen hebben, zoals Rutte III beoogt, dan moet een school ook recht kunnen doen aan die keuze in het eigen onderwijsaanbod.