Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Vrijescholen groeien stevig door in 2014

In 2014 stegen de leerlingenaantallen op vrijescholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gemiddeld met 5,6%. Dat blijkt uit de jaarlijkse telgegevens van de Vereniging van vrijescholen. In het voortgezet vrijeschoolonderwijs gaat het voor het tweede jaar op rij om een forse groei van ruim 8%. Het aantal leerlingen in het primair onderwijs groeide in 2014 met bijna 4%.

Vraag naar vrijescholen neemt toe

De Vereniging van vrijescholen ziet in de groeicijfers van de laatste jaren een trend en een bevestiging van de pedagogische meerwaarde van het vrijeschoolonderwijs. Daarnaast signaleert de Vereniging in de samenleving een grotere vraag naar vrijeschoolonderwijs en een toenemende behoefte aan méér vrijescholen in de eigen regio. Dat blijkt onder andere uit oplopende wachtlijsten en een groot aantal nieuwe initiatieven voor vrijescholen door het hele land, zowel in de randstad als de provincie.

Onderwijs2032.nl

Staatssecretaris Dekker van onderwijs heeft recent het initiatief genomen om in 2015 via het platform Onderwijs2032.nl een nationale dialoog te organiseren over de brede opdracht van het ‘toekomstgericht funderend onderwijs’. De Vereniging is blij dat dit onderwerp nu in Den Haag en in het onderwijsveld de verdiende aandacht krijgt.

Op vrijescholen is de brede opdracht van onderwijs één van de belangrijke uitgangspunten voor de vertaalslag naar het curriculum. Daarin hebben scholen een jarenlange ervaring opgebouwd. Samen met deze vrijescholen zal de Vereniging in 2015 actief deelnemen aan de nationale dialoog om bestaande kennis en waardevolle ervaringen te delen met de onderwijssector, de politiek en de staatssecretaris.