Zoeken
  • Vrijeschool in de buurt?

    kaartje_home02

  • Onderzoek keuzemotivatie

    kiezen_vrijeschool

Wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ lost weinig op

De Vereniging van vrijescholen vindt het mooi dat het ministerie van Onderwijs met de beoogde wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ aandacht heeft voor de keuzevrijheid van ouders en de diversiteit in het onderwijs. Het wetsvoorstel zelf lost alleen weinig op voor initiatiefnemers van nieuwe vrijescholen. Vraagstukken die zij in de praktijk tegenkomen rond de bekostiging, de stichtingsnormen en de huisvestiging worden niet of nauwelijks aangepakt. Lees verder...

Kamer op de bres voor dubbel schooladvies

De Tweede Kamer heeft vragen gesteld over uitblijven van meervoudige schooladviezen naar aanleiding van een bericht in Trouw afgelopen maand. De krant schreef dat uit klachten bij de Onderwijsinspectie bleek dat veel basisscholen een oproep van het ministerie van onderwijs om dubbele schooladviezen te geven, naast zich neer te leggen. En dat terwijl er wettelijk gezien geen belemmeringen zijn voor een dubbeladvies. Ook niet als er afspraken zijn gemaakt op gemeentelijk niveau. Lees verder...

Promotiebeurs voor vrijeschoolleerkrachten Marecollege Leiden

Deze week hebben 30 leraren een studiebeurs voor een promotieonderzoek ontvangen uit handen van minister van onderwijs, Jet Bussemaker. Het overgrote deel bestaat uit leerkrachten uit het hoger beroepsonderwijs. Slechts enkele leerkrachten komen uit het voortgezet onderwijs, waaronder vrijeschoolleerkracht Thijs Jan van Schie, die maatschappijleer geeft op het Marecollege in Leiden. Lees verder...

Ministerie van Onderwijs geeft eerste inzichten Wet Eindtoetsing primair onderwijs

Het schooljaar 2014-2015 was het eerste schooljaar waarin de Wet Eindtoetsing PO (primair onderwijs) van kracht was. Het was het eerste schooljaar waarin alle basisscholen verplicht waren een eindtoets af te nemen en waarin het schooladvies leidend was voor de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Lees verder...

Keuze uit drie eindtoetsen in 2014-2015

Vanaf dit schooljaar maken alle leerlingen in de laatste klas van het primair onderwijs een eindtoets. Staatssecretaris Dekker (onderwijs) laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat met ingang van het lopende schooljaar 2014-2015 het gebruik van drie eindtoetsen is toegestaan. De Vereniging van vrijescholen is tevreden met dit besluit en blijft zich inzetten om de keuzevrijheid voor scholen te bevorderen. Lees verder...

Staatssecretaris van Onderwijs ziet ruimte voor regelvrije scholen

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vindt het een goed idee dat er minder regels komen voor goed presterende scholen. Hij wil excellente scholen veel meer ruimte geven en misschien zelfs naar ‘regelvrije’ scholen toe.  Lees verder...

Kabinet maakt starten samenwerkingsschool eenvoudiger

Openbare en bijzondere scholen die vanwege krimp samen verder willen gaan, hoeven niet langer te wachten tot ze op omvallen staan. Nu is het starten van een samenwerkingsschool nog ingewikkeld, straks worden de regels veel eenvoudiger. Schoolleiders en bestuurders in krimpgebieden krijgen met deze en andere maatregelen nieuwe mogelijkheden om adequaat om te gaan met teruglopende leerlingenaantallen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Lees verder...

Baangarantie voor startende leraren

Het ministerie van Onderwijs stelt ongeveer 5 miljoen euro beschikbaar voor een baangarantie voor 200 startende leraren én de doorgroeimogelijkheden voor ervaren leraren. Zo’n 200 beginnende basisschoolleraren krijgen na hun opleiding de kans om werkervaring op te doen. Lees verder...