Zoeken

Thema: Vrijeschoolonderwijs in 2019; beeldvorming  

De Waldorfschool(beweging) zag bijna 100 jaar geleden haar levenslicht. In die tijd is er veel veranderd. En de veranderingen houden niet op. Op onder andere technologisch, maatschappelijk en politiek vlak komt er veel op ons af. De antroposofie geeft ons houvast. De menskunde is onze theoretische, praktische en spirituele basis. Onze lesstof als middel om onze leerlingen te helpen zich breed te ontwikkelen; dat is de uitdaging.

Samenleving

Vrijeschoolonderwijs: kunstzinnig én met hoofd, hart en handen. “Goed onderwijs, is onderwijs dat er toe bijdraagt dat onze idealen en motieven geleefd gaan worden in de samenleving”. Dat betekent dat de ontwikkeling van het kind tot volwassene in het vrijeschoolonderwijs, altijd in directe samenhang staat met de ontwikkeling van de samenleving als geheel.

‘De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken.’

Verdieping

En doen wij dat (nog steeds)? Hoe draagt jouw vak, jouw mentoraat, jouw school hier aan bij? Hoe kan een visie gebaseerd op de mens (-ontwikkeling) niet relevant zijn voor de toekomst? En kunnen wij een brondocument opstellen dat aan de ene kant uitgaat van de antroposofie en aan de andere kant ingaat op de veranderingen die op ons afkomen? De komende drie jaar zullen we de conferenties wijden aan ditzelfde thema. We gaan van verkenning via verdieping naar vastleggen. Of vanuit beeldvorming via oordeelsvorming naar besluitvorming.

Conferentie

Laten we in de Conferentie vrijescholen VO van 2017 verkennen wat de kracht is die ons onderwijs zo aantrekkelijk maakt? Wat doe jij met jouw vak dat leerlingen zich ontwikkelen tot mensen die de maatschappij verrijken met nieuwe krachten? Hoe zorgt jouw vak ervoor dat de idealen en motieven van onze leerlingen geleefd (gaan) worden in de samenleving? ‘Wat’ en ‘hoe’ zijn in jouw vak, de elementen  van goed antroposofisch onderwijs? Het uiteindelijke doel is dat er in 2019 een brondocument ligt van elke vak- en werkgroep.

Dit brondocument geeft antwoord op de vraag : Waar moet vrijeschoolonderwijs in 2019 aan voldoen?