Zoeken

Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen verenigt instellingen voor onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van vrijescholen.

Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering (ALV) wordt door het bestuur tenminste één maal per jaar bijeen geroepen. In de praktijk vindt één vergadering plaats in juni en één vergadering in november of december. In juni wordt de jaarrekening gepresenteerd en wordt door het bestuur van de Vereniging verantwoording afgelegd over het voorgaande boekjaar en wordt de stand van zaken van het lopende jaar gepresenteerd. In de ALV van november of december worden de begroting en het beleid voor het komende jaar gepresenteerd.

Informatie over data en tijden van de ledenvergaderingen staan vermeldt in de agenda.