Lidmaatschap

Voordelen lidmaatschap

Dankzij lidmaatschap van de Vereniging van vrijescholen profiteren (aspirant-)leden van de taken die de Vereniging uitvoert, zoals het agenderen en oplossen van bestuurlijke en managementvraagstukken, en de borging van de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs en de pedagogie van het kind van 0 tot 18 jaar. Verder biedt het lidmaatschap:

 • deelname aan (inhoudelijke en netwerk-) bijeenkomsten van de Vereniging;
 • een vermelding op de ledenlijst op de website van de Vereniging en op de lijst van internationaal erkende vrijescholen, de Weltschulliste;
 • plaatsen van vacatures via de Vereniging;
 • ontvangen van nieuwsberichten met voor vrijescholen relevante informatie.

Ieder lid heeft stemrecht op de Algemene Ledenvergadering (twee maal per jaar), een aspirant-lid heeft geen stemrecht.

Contributie

De contributie in 2022 bedraagt 13 euro per leerling. Voor aspirant-leden is de contributie 50% van het normale contributiebedrag per leerling (van alleen de vrijeschool of vrijeschoolafdeling).

Procedure lidmaatschap

U kunt als vrijeschoolafdeling lid of aspirant-lid worden van de Vereniging van vrijescholen door een verzoek per brief of e-mail te sturen:

Diederichslaan 25 - 3971 PA - Driebergen
vereniging@vrijescholen.nl

Een vrijeschool die binnen een bestaand vrijeschoolcluster wordt opgericht, is daarmee automatisch lid.

Een vrijeschool die als eenpitter (‘losse’ school die niet onder een grotere stichting of scholenkoepel valt) wordt opgericht kan aansluiting zoeken bij een bestaand bestuur/bestaande stichting en via deze weg lid worden of als eenpitter aspirant-lidmaatschap aanvragen door een verzoek per brief of e-mail te sturen naar de Vereniging van vrijescholen.

Vrijeschoolafdelingen die onder een niet-vrijeschoolbestuur worden opgericht, worden geacht aspirant-lid te worden als zij de naam vrijeschool(-afdeling) willen gebruiken. Hierbij geldt:

 • dat (1) het bevoegd gezag of (2) een rechtspersoon van ouders en/of leraren lid worden.
 • Voorwaarde voor (2) is dat het bevoegd gezag schriftelijk verklaart zelf geen lid te willen worden

en

 • aangeeft dat de rechtspersoon/oudervereniging de vrijeschoolafdeling kan vertegenwoordigen bij de Vereniging.
 • dat voor het bevoegd gezag het belangrijk is om aan te geven dat bij de vrijeschoolafdeling sprake
 • is van een pedagogisch concept van de vrijescholen. Voor de oudervereniging geldt dat de rechtspersoon als doelstelling heeft het bevorderen van de vrijeschool-/Steinerpedagogie. De vrijeschoolafdeling van het aspirant-lid is verbonden met een moeder-vrijeschool;
 • dat het bevoegd gezag dan wel de oudervereniging naast Statuten en Huishoudelijk Reglement, voor haar vrijeschoolafdeling het Werkdocument vrijeschoolonderwijs in Nederland onderschrijft.
 • dat school en leerkrachten het identiteitsdocument Wat maakt de vrijeschool uniek en de diversiteitscode onderschrijven.

Voor een school waarvan het bestuur geen lid wenst te worden van de Vereniging kan een rechtspersoon (bijvoorbeeld een vereniging of stichting) van ouders en/of personeelsleden het lidmaatschap aanvragen. De Vereniging beschouwt die rechtspersoon dan als de representant van de school. Voor erkenning als lid dient dan aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

 • het bevoegde gezag van de instelling geeft aan dat het geen lid van de Vereniging van vrijescholen wenst te worden, omdat het ook instellingen die vanuit een andere achtergrond werken, in stand houdt;
 • ouders en/of personeelsleden van de betreffende school richten een rechtspersoon op die als doelstelling heeft het bevorderen van de vrijeschool/-Steinerpedagogie;
 • het bevoegde gezag van de school verklaart schriftelijk dat de hiervoor genoemde rechtspersoon de instelling kan vertegenwoordigen bij de Vereniging van vrijescholen.

U kunt de meest recente versie van het Huishoudelijk reglement en de Statuten (wat betreft het lidmaatschap: artikel 4 tot en met 6) opvragen bij de Vereniging van vrijescholen.

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering

Twee keer per jaar is er een Algemene Leden Vergadering, één in de lente en één in de winter.