Lidmaatschap

Voordelen lidmaatschap

Dankzij lidmaatschap van de Vereniging van vrijescholen profiteren (aspirant-)leden van de taken die de Vereniging uitvoert, zoals:

 • het agenderen en oplossen van bestuurlijke en managementvraagstukken;
 • de borging van de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs en de pedagogie van het kind van 0 tot 18 jaar;
 • de uitvoering van het op de algemene ledenvergadering vastgestelde meerjarenplan Ogen op de sterren, voeten op de grond.

Verder biedt het lidmaatschap:

 • deelname aan (inhoudelijke en netwerk-) bijeenkomsten van de Vereniging;
 • inhoudelijke en praktische ondersteuning door onze Coördinator initiatieven & nieuwe scholen;
 • een vermelding op de ledenlijst op de website van de Vereniging en op de lijst van internationaal erkende vrijescholen, de Weltschulliste;
 • het laten plaatsen van vacatures op de website van de Vereniging;
 • ontvangen van nieuwsberichten met voor vrijescholen relevante informatie.

Dankzij het (aspirant-)lidmaatschap hebben sommige PO-scholen afspraken met een VO-school in de buurt over een voorrangsregeling wat betreft de plaatsing van leerlingen.

Waar staan wij voor

(Aspirant-)leden onderschrijven de volgende documenten:

 • statuten (wat betreft het lidmaatschap: artikel 4 tot en met 6);
 • huishoudelijk reglement;
 • werkdocument Vrijeschoolonderwijs in Nederland;
 • identiteitsdocument Wat maakt de vrijeschool uniek;
 • landelijke Diversiteitscode.

U kunt deze documenten opvragen bij de Vereniging: vereniging@vrijescholen.nl. Het werkdocument, het identiteitsdocument en de Diversiteitscode zijn ook te raadplegen via onze website.

Stemrecht

Ieder lid heeft stemrecht op de algemene ledenvergadering (tweemaal per jaar), een aspirant-lid heeft geen stemrecht.

Contributie

De contributie in 2023 bedraagt 13 euro per leerling. Voor aspirant-leden is de contributie 50% van het normale contributiebedrag per leerling (voor een vrijeschoolstroom geldt dat alleen wordt betaald voor leerlingen van de leerroute of afdeling).

Procedure lidmaatschap

Een school, vertegenwoordigd door een bestuur, een ouderverband of lerarenverband, dient een verzoek in voor het aspirant-lidmaatschap voor een school of onderwijsstroom en omschrijft/bevestigt daarbij:

 • de ambitie en het doel van de aanvrager;
 • de wijze waarop de aanvrager de identiteit van het vrijeschoolonderwijs denkt te gaan borgen;
 • dat de aanvrager bovenstaande vijf documenten onderschrijft.

Uw aanvraag kunt u per brief of e-mail sturen naar:

Een vrijeschool die binnen een bestaand vrijeschoolcluster wordt opgericht, is daarmee automatisch lid.

Een vrijeschool die als eenpitter (‘losse’ school die niet onder een grotere stichting of scholenkoepel valt) wordt opgericht kan aansluiting zoeken bij een bestaand bestuur/bestaande stichting en via deze weg lid worden. Of als eenpitter aspirant-lidmaatschap aanvragen bij de Vereniging.

Vrijeschoolafdelingen die onder een niet-vrijeschoolbestuur worden opgericht, worden geacht aspirant-lid te worden als zij de naam vrijeschool(-afdeling) willen gebruiken. Voor vrijeschoolafdelingen geldt dat (1) het bevoegd gezag of (2) een rechtspersoon van ouders en/of leraren lid worden. Voorwaarde voor (2) is dat het bevoegd gezag schriftelijk verklaart zelf geen lid te willen worden en:

 • aangeeft dat de rechtspersoon/oudervereniging de vrijeschoolafdeling kan vertegenwoordigen bij de Vereniging;
 • dat voor het bevoegd gezag het belangrijk is om aan te geven dat bij de vrijeschoolafdeling sprake is van een pedagogisch concept van vrijeschoolonderwijs. Voor de oudervereniging geldt dat de rechtspersoon als doelstelling heeft het bevorderen van de vrijeschoolpedagogie;
 • dat de vrijeschoolafdeling van het aspirant-lid is verbonden met een gevestigde vrijeschool (ook wel: moederschool).

Voor een school waarvan het bestuur geen lid wenst te worden van de Vereniging kan een rechtspersoon (bijvoorbeeld een vereniging of stichting) van ouders en/of personeelsleden het lidmaatschap aanvragen. De Vereniging beschouwt die rechtspersoon dan als de representant van de school. Voor erkenning als lid dient dan aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

 • het bevoegd gezag van de instelling geeft aan dat het geen lid van de Vereniging wenst te worden, omdat het ook instellingen die vanuit een andere achtergrond werken, in stand houdt;
 • ouders en/of personeelsleden van de betreffende school richten een rechtspersoon op die als doelstelling heeft het bevorderen van de vrijeschoolpedagogie;
 • het bevoegd gezag van de school verklaart schriftelijk dat de hiervoor genoemde rechtspersoon de instelling kan vertegenwoordigen bij de Vereniging.

Vervolgproces aspirant-lidmaatschap

Nadat het aspirant-lidmaatschap is aangevraagd, heeft het Verenigingsbureau contact met de aanvrager over het lidmaatschap en brengt globaal in kaart hoe het onderwijs ingericht is en uitgevoerd wordt, door bijvoorbeeld op kennismakingsbezoek te gaan of contact op te nemen met partnerschool, oudervereniging en/of bestuur.

De aanvraag wordt vervolgens besproken op de bestuursvergadering van de Vereniging en het bestuur verleent de aanvrager al dan niet het aspirant-lidmaatschap.

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering

Twee keer per jaar is er een Algemene Leden Vergadering, één in de lente en één in de winter.