Laatste ontwikkelingen rond het coronavirus en het vrijeschoolonderwijs

02 juli 2020 Nieuws
Bordtekening van Sanne Riemers, leerkracht op vrijeschool Tiliander in Tilburg
Bordtekening van Sanne Riemers, leerkracht op vrijeschool Tiliander in Tilburg

2 juli: Vrijscholen zijn gestart met een onderzoek naar de kunst en kunde van vrijeschoolonderwijs op afstand.

Vrijscholen zijn gestart met een onderzoek naar de kunst en kunde van vrijeschoolonderwijs op afstand. Daarin wordt gekeken naar de wijze waarop scholen hun afstandsonderwijs hebben vormgegeven en worden inspirerende voorbeelden verzameld die zijn ontwikkeld tijdens de Coronacrisis. Leraren worden geïnterviewd over hun ervaringen en vondsten. Die worden verzameld en gerubriceerd naar leeftijdsfase aangeboden op de vrijeschoolwiki, zodat leraren in de toekomst inspiratie kunnen halen uit de geleerde lessen in het verleden.

Daarnaast wordt geïnventariseerd welke digitale tools zijn ingezet tijdens het afstandsonderwijs en wat de ervaringen hiermee zijn. Deze inzichten kunnen nuttig zijn bij het organiseren van afstandsonderwijs wanneer dit weer noodzakelijk is in de toekomst. Lees meer.

29 juni: Vrijeschoolbeweging in actie voor scholen en kinderen in nood

Nu het coronavirus de wereld een tijd in zijn greep heeft, worden de gevolgen voor kinderen en scholen steeds meer zichtbaar. Zo ook in landen waar Waldorf Kindergartens en vrijescholen zijn gevestigd. Met name op de plekken waar geen overheidssubsidie beschikbaar is, hebben zij steeds meer moeite om overeind te blijven.

Daarom komen veel organisaties uit de internationale vrijeschoolbeweging nu in actie. Onder meer IASWECE, De Vrienden van Waldorf en het Internationaal Hulpfonds doen verschillende oproepen om scholen en kinderen in nood te steunen

24 juni: Middelbare scholen na de zomer volledig open

Het gaat goed met de bestrijding van het coronavirus. Daarom kunnen de middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs na de zomervakantie helemaal open. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen in de school geen 1,5 meter afstand meer te bewaren.

“Dit is goed nieuws voor scholieren. Dit betekent dat leerlingen na de zomervakantie weer gewoon les op school krijgen. Daar hebben leerlingen en leraren ook veel behoefte aan, na al die weken onderwijs achter een computerscherm,” zegt minister Arie Slob (Basis en Voortgezet Onderwijs).

17 juni: Vrijescholen voortgezet onderwijs kijken uit naar volledige heropening: 'iedere centimeter is pure winst'

Uit een rondgang onder vrijeschoolbesturen in het voortgezet onderwijs blijkt dat er wordt uitgekeken naar een volledige heropening van de scholen. Hoewel er respect is voor de veerkracht van de sector en oog voor nieuwe kansen die een crisis altijd blootlegt, zijn er vooral veel redenen om scholen zo snel als mogelijk volledig te heropenen. 'De verschraling van het onderwijs, toenemende vragen van ouders, ongemotiveerde leerlingen, een hoge werkdruk, te weinig zicht op leerlingen'. Dat zijn kortweg de reacties die de revue passeren.

10 juni: Enquete VO-Raad --> 1,5 meter afstand houden grote uitdaging

Schoolleiders zijn tevreden over hoe het verder opengaan van de vo-scholen vanaf vorige week is verlopen. Wel vindt ruim de helft van hen de handhaving van de 1,5 meter afstand tussen leerlingen een grote tot zeer grote uitdaging. Ook de combinatie van fysiek en afstandsonderwijs is – zeker op de langere termijn – volgens veel schoolleiders ingewikkeld. Dat blijkt uit een enquête die de VO-raad een week na het weer verder opengaan van de scholen hield onder ruim 450 eindverantwoordelijk schoolleiders.

Schoolleiders vrezen voor kwaliteitsverlies op de langere termijn. Zo zegt een schoolleider: ‘Het is wel waarschijnlijk dat als de anderhalvemeterschool nog erg lang gaat duren leerlingen steeds minder tot leren zullen komen, omdat ze motivatieproblemen krijgen. Ook zal de persoonsvormende en socialiserende kant van onderwijs er onder te lijden hebben.’

Het artikel én de onderzoeksresultaten staan gepubliceerd op de website van de VO-Raad.

9 juni: Rapport van Onderwijsraad: 'Vooruitzien voor jonge generaties'

De Onderwijsraad roept op om juist in coronatijd gericht te investeren in onderwijs. Dat is cruciaal om uit de crisis te komen. De Onderwijsraad komt daarom in een advies met een beleids- en investeringsagenda voor de komende jaren. Het gaat om vraagstukken in het onderwijs die al speelden en die door de crisis extra aandacht nodig hebben. Zoals leraren- en schoolleiderstekorten, kansenongelijkheid en mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen. Aanleiding voor het advies is een verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de raad om mee te denken over de gevolgen van de coronacrisis op het onderwijs op de langere termijn.

Lees het rapport van de Onderwijsraad.

5 juni: Kabinet besluit 24 juni over verdere openstelling vo

Het kabinet neemt op 24 juni een principebesluit over verdere openstelling van het voortgezet onderwijs na de zomervakantie. Eerder deze week vroeg de VO-raad om duidelijkheid over het te verwachten corona-regime van na de zomervakantie.

Lees het hele artikel op de website van de VO-Raad.

26 mei: ALV van de Vereniging van vrijescholen wordt digitaal gehouden

De algemene ledenvergadering van de Vereniging van vrijescholen wordt op 3 juni aanstaande online gehouden in een bescheiden opzet. Leden ontvangen voorafgaand een link om te kunnen deelnemen aan het programma.

Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus en het onderwijs beperken we deze ALV tot het huishoudelijk programma. Tegen het einde van het jaar organiseren we een ledenvergadering met een uitgebreider programma. Daarin zal meer ruimte zijn om met elkaar in gesprek te gaan, zoals leden dat gewend zijn.

19 mei: Basisscholen per 8 juni weer volledig open

Het regulier basisonderwijs mag vanaf 8 juni weer volledig open, tenzij er serieuze contra-indicaties zijn. Dat maakte premier Rutte bekend op 19 mei. In de week van 1 juni wordt een definitief besluit genomen.

28 april: PO-Raad stuurt brief naar Tweede Kamer over onderwijs en corona

Met het opstarten van de scholen hebben schoolbesturen in het basisonderwijs behoefte aan een aantal zaken om deze fase soepel te laten verlopen. De PO-Raad heeft de belangrijkste ervaringen en wensen op een rij gezet in een brief aan de vaste commissie onderwijs van de Tweede Kamer. De commissie spreekt op 29 april met de ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven over onderwijs en corona.

Lees hier de volledige brief aan de Tweede Kamer.

24 april: Kabinet zet uitgangspunten voor opening scholen primair onderwijs en kinderopvang op een rij

Dinsdag 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor speciaal basisonderwijs en de kinderopvang vanaf 11 mei op een aangepaste manier weer open gaan. Op veel plekken gaat dat gelukkig goed. Op sommige scholen en kinderopvang bestaat onduidelijkheid. De minister voor Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs en Media en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen scholen en kinderopvangorganisaties dringend om zich bij de herstart te houden aan het volgende.

Start meteen op 11 mei

 • Sommige scholen willen later dan 11 mei starten met het geven van onderwijs op school. Dat is niet de bedoeling. Het is in het belang van de kinderen dat zij zo snel mogelijk weer naar school gaan.
 • Er is voldoende tijd om dit voor te bereiden. Via de website www.weeropschool.nl staan medewerkers uit diverse organisaties klaar om u te helpen.
 • De PO-Raad heeft twee protocollen ontwikkeld voor het onderwijs: een protocol voor het basisonderwijs, en een protocol voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Ook zijn er posters beschikbaar met praktische uitleg van de protocollen voor ouders en onderwijspersoneel.
 • De protocollen voor de kinderopvang komen zeer binnenkort beschikbaar.

Schoolrooster voor de komende weken: Uitgangspunt is hele schooldagen

 • Het is aan scholen zelf hoe ze vanaf 11 mei het onderwijs op hun school invullen maar daarbij wordt uitgegaan van hele dagen onderwijs.
 • Een rooster van halve dagen is niet gewenst omdat het aantal vervoersbewegingen van ouders zo beperkt mogelijk moet zijn. Ook is de buitenschoolse opvang (BSO) anders niet goed te organiseren.
 • Scholen zijn gevraagd een variant te kiezen die past bij het uitgangspunt van hele schooldagen, bij voorkeur ook met het overblijven van alle kinderen tussen de middag.
 • Uiteraard kunnen scholen zelf het beste de groepsindeling bepalen en de verdeling van kinderen over de weekdagen, zodanig dat alle kinderen voor ten minste 50% weer naar school kunnen.

Aansluiting school en BSO: Samen goed regelen

 • De BSO volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Daarbij kan afgeweken worden van de reguliere contractdagen.
 • Dit is logistiek complex voor de BSO, omdat zij kinderen ophalen bij meerdere scholen, en kinderen veelal straks op andere dagen naar de BSO gaan dan normaal.
 • Sommige scholen en kinderopvang hebben hier samen al afspraken over gemaakt, maar helaas is dat nog niet overal het geval.
 • Scholen en kinderopvang moeten daarom snel met elkaar in gesprek gaan en blijven, ook gedurende de meivakantie. Neem voldoende tijd voor goed overleg; probeer uiterlijk een week van te voren tot afspraken te komen. Zorg dus dat de onderlinge afspraken uiterlijk een week van tevoren gemaakt zijn. Een gespreksleidraad is te vinden op (o.a.) de website van de PO-Raad.
 • De aansluiting moet straks goed geregeld zijn, zodat kinderen na hun schooldag naar de BSO kunnen gaan en ouders weer meer kunnen werken. Alleen zo kunnen we deze periode werkbaar houden voor ouders en kinderen.

Bron: Rijksoverheid

23 april: deel uw vragen over de heropening van uw school

We roepen bestuurders en schoolleiders van vrijescholen op om (praktische) vragen omtrent de heropening van de vrijescholen te delen met de Vereniging.

We zorgen er dan voor dat de vragen worden meegenomen als input voor het overleg met de Tweede Kamer dat de komende week in het teken staat van de heropening van scholen.

U kunt uw vragen per e-mail sturen naar beleidsadviseur Maaike van Gelder. Mogelijk wordt een deel van de vragen al beantwoord in de eerdere Kabinetsbrief van 22 april aan de Tweede Kamer.

22 april: Twee protocollen beschikbaar voor het opstarten van de scholen

Twee protocollen dienen als handreiking voor het primair onderwijs bij het opstarten van de scholen vanaf 11 mei. Er is een protocol voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs en een protocol voor regulier basisonderwijs.

In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. Bij de heropening zijn scholen niet gehouden tot het onmogelijke.

De protocollen zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met LECSO/SBO Werkverband, Vivis, Simea, Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW.

Bron: PO-Raad

22 april: nieuwe coronamaatregelen voor onderwijs op een rij

"Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf", zei premier Rutte over de maatregelen die hij dinsdagavond 21 april bekend maakte tijden de persconferentie. Minderjarigen krijgen binnenkort een deel van hun vrijheid terug, volwassenen moeten vooral nog even doorbijten.

Dit zijn de hoofdpunten van de nieuwe coronamaatregelen voor het onderwijs:

 • (Speciaal) basisonderwijs en kinderopvang mogen vanaf 11 mei weer open
 • Basisschoolleerlingen gaan de helft van de tijd naar school, groepen gehalveerd
 • Buitenschoolse opvang mag open voor deze leerlingen
 • Kinderopvang en speciaal onderwijs mogen weer volledig open
 • Middelbare scholen moeten nadenken over de 'anderhalvemeterschool', naar verwachting vanaf juni

Een uitgebreide toelichting staat in de Kabinetsbrief aan de Tweede Kamer.

21 april: Nederlandse wiki beschikbaar voor Vlaamse docenten

Vanaf deze week kunnen óók docenten van middelbare vrijescholen uit Vlaanderen terecht op de Nederlandse wiki voor vrijescholen in het voortgezet onderwijs.

Nederlandse docenten wisselen op dit besloten platform al sinds langere tijd lesmaterialen uit om elkaar te inspireren. Ook wordt de wiki veel gebruikt om jonge en nieuwe docenten op weg te helpen en meer bekend te maken met de lesfilosofie van de vrijeschool. Daarnaast is de wiki erg geschikt voor oudere docenten om hun materiaal veilig te stellen voor de toekomst. Een schat aan ervaring wordt daarmee bewaard en kan ter inspiratie worden geraadpleegd.

Alle docenten die werkzaam zijn op een vrijeschool in het middelbaar onderwijs kunnen inloggen op de wiki. Nu is de wiki ook opengesteld voor docenten uit Vlaanderen.

15 april: Inwerkingtreding van de wet 'Meer Ruimte voor Nieuwe scholen' jaar uitgesteld

Het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen treedt niet op 1 juni van dit jaar in werking, maar op 1 juni 2021. De reden om deze nieuwe systematiek, die al vijf jaar onderweg is, een jaar later van start te laten gaan, is uitstel van behandeling in de Eerste Kamer vanwege de Coronacrisis.

Na vijf jaar was de eindstreep in zicht voor het wetsvoorstel dat volgens de regering de vrijheid van onderwijs vergroot door van nieuw te stichten scholen niet meer te eisen dat zij een erkende richting hebben.

Maar daarvoor moet nog zoveel geregeld worden, regelingen moeten nog van kracht worden, een advieskader ingesteld… En initiatiefnemers, gemeenten, bestaande besturen en alle andere betrokkenen hebben tijd nodig om goed voorbereid van start te gaan. Daarom vindt het ministerie van OCW nu te kort tijd om de wet op 1 juni van kracht te laten worden. Het eerstvolgende moment waarop de nieuwe systematiek van start kan gaan is 1 juni 2021.

13 april: Speciaal loket geopend voor vragen over onderwijs op afstand

Onderwijsprofessionals uit het primair en voortgezet onderwijs kunnen tijdens de coronacrisis met al hun vragen over onderwijs op afstand terecht bij het Les op afstand-loket. Experts van Kennisnet, de PO-Raad en VO-raad beantwoorden vragen binnen 24 uur.

Het online loket is een initiatief van Kennisnet, de PO-Raad, VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Arie Slob, minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, wijst bestuurders en schoolleiders in het funderend onderwijs via een brief op het Les op afstand-loket. Daarin schrijft hij dat er via het loket snel ondersteuning op maat beschikbaar is.

Het Les op afstand-loket is onderdeel van de website lesopafstand.nl. De website is het platform waar alle betrouwbare informatie over les op afstand bij elkaar komt voor het primair, voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs.

Ook binnen de vrijeschoolbeweging zijn er initiatieven die ondersteuning bieden rond onderwijs op afstand, zoals de digitale meet-ups van BVS-schooladvies en het online platform vrijeschoolonline.nl.

8 april: Landelijk moment voor geslaagden

Op donderdag 4 juni vieren geslaagde scholieren in heel Nederland het einde van hun middelbare schooltijd. Hiermee geeft minister Slob (onderwijs) gehoor aan een verzoek van LAKS, de landelijke vertegenwoordiger van scholieren. Afhankelijk van de school horen sommige leerlingen al eerder dat ze geslaagd zijn, maar op 4 juni wordt dit met alle leerlingen samen gevierd. Op welke manier dat kan is afhankelijk van de situatie op die dag.

2 april: Inspectie past toezicht tot de zomervakantie aan

Bericht van de Inspectie van het Onderwijs:

"Met groot respect ziet de Inspectie van het Onderwijs hoe onderwijsbesturen en scholen/instellingen zich inspannen om in de huidige moeilijke omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk in te richten en overeind te houden. De inspectie past haar toezicht op de situatie aan. Daar waar dat nodig is en ook mogelijk, lopen toezichttrajecten in de periode tot de zomervakantie door."

Lees het nieuwsbericht Inspectie past toezicht tot de zomervakantie aan.

1 april: vrijescholen wisselen internationaal uit over thuisonderwijs

Internationale organisaties in de vrijeschoolbeweging nemen verschillende initiatieven als het gaat om thuisonderwijs:

 • De Europese organisatie voor vrijescholen (ECSWE) roept vrijescholen in de Europa op om goede voorbeelden en lesmaterialen ten behoeve van thuisonderwijs te delen met de organisatie. Zelf wijst ECSWE op het zogenaamde Distance Learning Plan dat de internationale school in Basel beschikbaar heeft gesteld.
 • De Pedagogische Sectie houdt een blog bij over 'homescholing in times of corona' met berichten van verschillende auteurs en goede voorbeelden. Bijdrages vanuit Nederland kunnen gedeeld worden door een e-mail te sturen de Sectie in Dornach.

31 maart: scholen blijven gesloten t/m de meivakantie

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit geldt ook voor scholen en kinderopvang. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de door de school aangehouden meivakantie. De verlenging van de maatregelen is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

27 maart: symposium lerarentekort verzet naar 15 september

Het mini-symposium over het lerarentekort op de vrijeschool dat aanvankelijk zou plaatsvinden op 24 maart is in verband met het coronavirus verzet naar 15 september 2020. De Vereniging gaat er vooralsnog vanuit dat het symposium in september kan doorgaan. Wanneer dit toch niet mogelijk blijkt te zijn worden deelnemers en sprekers daarover tijdig geïnformeerd.

Het programma wordt geactualiseerd waar nodig, maar blijft grotendeels hetzelfde. Meer over het programma van het symposium staat in de agenda op deze website, er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Locatie: Better Meetings in Austerlitz

25 maart: Scholen zeer waarschijnlijk ook na 6 april dicht

De scholen blijven naar alle waarschijnlijkheid ook na 6 april dicht. Minister Slob wil met een besluit over het heropenen van de scholen nog steeds wachten op de uitkomst van het RIVM-onderzoek naar de rol van kinderen en jongeren bij de verspreiding van het coronavirus. Het onderzoek is gisteren pas begonnen en het kan mogelijk nog zes weken duren voor er resultaten zijn.

Lees het hele bericht op NOS.nl

24 maart: Geen centrale examens dit jaar

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Minister Slob: “We vragen momenteel veel aan leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens. Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis.”

Schoolexamens

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.

Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagreling en de herkansingen.

23 maart: Blog met persoonlijke ervaringen van programmamanager van de Vereniging, Maaike van Gelder

Maaike van Gelder is programmamanager bij de Vereniging van vrijescholen. Afgelopen week bleven ook haar drie kinderen voor het eerst thuis vanwege het coronavirus. Ze zitten op drie verschillende vrijescholen. Maaike schrijft in deze blog over haar ervaringen met thuis werken en onderwijs op afstand.

20 maart: Slob stuurt Tweede Kamer brief over continuïteit basis- en voortgezet onderwijs na maatregelen tegen coronavirus

Minister Slob stuurt een brief over de manier waarop het basis- en voortgezet onderwijs zoveel mogelijk doorgaat ondanks de crisis rondom het coronavirus. En hoe leraren en scholen worden ondersteund om leerlingen en studenten onderwijs op afstand te geven.

Hij schrijft daarin onder meer:

"In een later stadium zal het nodig zijn dat we samen met alle betrokkenen nadenken over wat we kunnen doen om opgelopen achterstanden bij leerlingen zoveel mogelijk in te halen.

Te denken valt aan onderwijstijdverlenging voor specifieke doelgroepen. Voor leerlingen in groep 8 is het belangrijk dat zij zich voor kunnen bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Zo zijn er ongetwijfeld meer dingen waar aan gewerkt zal moeten worden. Ik zal u daar te zijner tijd over informeren.

De komende dagen en weken blijven we met man en macht werken aan goed onderwijs, om te zorgen dat de ontwikkeling van leerlingen zo min mogelijk onderbroken wordt. Veiligheid en gezondheid van leerlingen, leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals staan hierbij voorop. Rest mij nog eenmaal mijn grote waardering uit te spreken voor allen die zich in deze moeilijke tijden inspannen."

18 maart: BVS-schooladvies opent helpdesk voor vrijescholen

BVS-schooladvies wil leerkrachten, schoolleiders, IB-ers en ouders graag helpen bij het organiseren van afstandsonderwijs:

"We kunnen hierin zowel inhoudelijk als technisch ondersteunen. Daarnaast horen we dat ouders het soms moeilijk vinden om in de ontstane situatie het schoolwerk van hun kinderen op een goede wijze te begeleiden. Wij bieden ook aan ouders psychologische ondersteuning waar nodig! Wij hebben hiervoor een helpdesk ingericht die van 9.00 uur tot 17.00 uur tijdens schooldagen bereikbaar is."

De helpdesk is bedoeld voor:
 1. Advies en ondersteuning leerkrachten bij het verzorgen van afstandsonderwijs.
 2. Technische ondersteuning bij het inrichten van afstandsonderwijs .
 3. Psychologische ondersteuning voor ouders bij het begeleiden van hun kinderen (scholen kunnen ouders hierop attenderen).

De helpdesk is gericht op vrijescholen in het primair onderwijs. Meer informatie met telefoonnummers staat op de website van BVS-schooladvies.

16 maart: vrijescholen drukdoende met onderwijs op afstand

Uit een rondgang van de Vereniging blijkt dat vrijescholen in Nederland drukdoende zijn met het opstarten van onderwijs op afstand. Ook bleef het op de scholen rustig voor wat betreft de opvang van kinderen die ouders hebben met vitale beroepen.

Onderwijs op afstand

Een aantal vrijescholen heeft de afgelopen week al voorzorgsmaatregelen genomen om te kunnen anticiperen op de tijdelijke sluiting van de scholen en het verzorgen van thuisonderwijs. Andere scholen hebben vandaag overleg gehad met de teams om afspraken te maken en te komen tot een passend onderwijsaanbod op afstand. In de loop van de week zal dit verder gestalte krijgen. Op de meeste plaatsen vandaag en morgen al.

Creatieve oplossingen, geen landelijk vrijeschool platform

De schoolteams bedenken creatieve oplossingen, onderling wordt er veel uitgewisseld én er wordt gebruik gemaakt van diverse bestaande online instrumenten en platforms die onderwijscontent aanbieden of het mogelijk maken om een digitaal klaslokaal te creëren. Scholen en besturen pakken dit op hun eigen wijze aan. Ook betreft het vaak maatwerk voor de leerlingen. Er is op dit moment dan ook geen brede behoefte om een apart online platform voor vrijescholen op te zetten, wel zal de Vereniging de komende periode mooie ideeën en goede initiatieven delen op de website.

De Vereniging van vrijescholen volgt de ontwikkelingen omtrent het coronavirus en het (vrijeschool)onderwijs op de voet en is beschikbaar voor (nieuwe) vragen van vrijescholen.

15 maart: Scholen sluiten tot 6 april de deuren

Zondag 15 maart is aangekondigd dat scholen en kinderopvangverblijven gesloten worden tot 6 april. Kinderen van mensen in vitale beroepen (zoals zorgpersoneel en politiemensen) kunnen volgens minister Slob vanaf 16 maart op hun school of kinderdagverblijf terecht. Onderwijspersoneel en pedagogisch medewerkers die niet ziek zijn, kunnen de komende drie weken naar hun werk. "We hebben ze hard nodig", zei Slob. "Om de kinderen van ouders in vitale beroepen verder te begeleiden, maar ook om het onderwijs te begeleiden voor kinderen die thuis komen te zitten."

Op de website van het ministerie van Onderwijs staan antwoorden op veel voorkomende vragen betreffende scholen in het primair onderwijs en scholen in voortgezet onderwijs.

Indien nodig eenpitters ondersteunen

Het eerste aanspreekpunt rondom praktische zaken op school is het desbetreffende schoolbestuur. Wij vragen grotere besturen om eenpitters in hun regio bij te staan en hopen dat zij kunnen aanhaken voor zover dat nog niet de staande praktijk is. Eenpitters dienen wel zelf aan te geven of zij hulp wensen.

Onderwijs op afstand

De Vereniging van vrijescholen inventariseert op dit moment de mogelijkheden voor onderwijs op afstand en heeft hierover contact met de Begeleidingsdienst voor vrijescholen, de Vrijeschoolpabo, enkele besturen en vrijescholen. We onderzoeken de vragen en wensen en bekijken welke acties er eventueel ondernomen kunnen worden. Wanneer er lokaal initiatieven of platforms zijn die voor andere vrijescholen interessant zijn, dan horen wij dat graag. We zullen de komende periode goede initiatieven en voorbeelden delen.

De vereniging staat in contact met de PO-raad, de VO-raad en de Inspectie voor het Onderwijs, onder meer om te achterhalen welke eisen er gesteld worden aan onderwijs op afstand. Daarnaast zorgt de vereniging begin deze week voor een inventarisatie van (mogelijke) problemen en oplossingen op de scholen. Vanuit de overheid wordt hoge prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen. De minister liet weten dat zij de komende week nadere informatie krijgen.