Laatste ontwikkelingen rond het coronavirus en het vrijeschoolonderwijs

02 april 2020 Nieuwsberichten
Bordtekening van Sanne Riemers, leerkracht op vrijeschool Tiliander in Tilburg
Bordtekening van Sanne Riemers, leerkracht op vrijeschool Tiliander in Tilburg

Via deze website geeft de Vereniging van vrijescholen regelmatig nieuwe informatie over het coronavirus (COVID-19) en het vrijeschoolonderwijs. Scholen en besturen kunnen in algemene zin ook op de hoogte blijven via de PO-Raad, de VO-Raad en het ministerie van Onderwijs.

Wil je meer weten over het virus zelf of hoe je met het virus omgaat? Raadpleeg dan de informatie van het RIVM en houd de website van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in de gaten. Het RIVM adviseert scholen contact te houden met de regionale GGD. Zij kunnen daar terecht met vragen en voor adviezen naar aanleiding van de situatie in de eigen regio.

2 april: Inspectie past toezicht tot de zomervakantie aan

Bericht van de Inspectie van het Onderwijs:

"Met groot respect ziet de Inspectie van het Onderwijs hoe onderwijsbesturen en scholen/instellingen zich inspannen om in de huidige moeilijke omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk in te richten en overeind te houden. De inspectie past haar toezicht op de situatie aan. Daar waar dat nodig is en ook mogelijk, lopen toezichttrajecten in de periode tot de zomervakantie door."

Lees het nieuwsbericht Inspectie past toezicht tot de zomervakantie aan.

1 april: vrijescholen wisselen internationaal uit over thuisonderwijs

Internationale organisaties in de vrijeschoolbeweging nemen verschillende initiatieven als het gaat om thuisonderwijs:

  • De Europese organisatie voor vrijescholen (ECSWE) roept vrijescholen in de Europa op om goede voorbeelden en lesmaterialen ten behoeve van thuisonderwijs te delen met de organisatie. Zelf wijst ECSWE op het zogenaamde Distance Learning Plan dat de internationale school in Basel beschikbaar heeft gesteld.
  • De Pedagogische Sectie houdt een blog bij over 'homescholing in times of corona' met berichten van verschillende auteurs en goede voorbeelden. Bijdrages vanuit Nederland kunnen gedeeld worden door een e-mail te sturen de Sectie in Dornach.

31 maart: scholen blijven gesloten t/m de meivakantie

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit geldt ook voor scholen en kinderopvang. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de door de school aangehouden meivakantie. De verlenging van de maatregelen is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

27 maart: symposium lerarentekort verzet naar 15 september

Het mini-symposium over het lerarentekort op de vrijeschool dat aanvankelijk zou plaatsvinden op 24 maart is in verband met het coronavirus verzet naar 15 september 2020. De Vereniging gaat er vooralsnog vanuit dat het symposium in september kan doorgaan. Wanneer dit toch niet mogelijk blijkt te zijn worden deelnemers en sprekers daarover tijdig geïnformeerd.

Het programma wordt geactualiseerd waar nodig, maar blijft grotendeels hetzelfde. Meer over het programma van het symposium staat in de agenda op deze website, er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Locatie: Better Meetings in Austerlitz

25 maart: Scholen zeer waarschijnlijk ook na 6 april dicht

De scholen blijven naar alle waarschijnlijkheid ook na 6 april dicht. Minister Slob wil met een besluit over het heropenen van de scholen nog steeds wachten op de uitkomst van het RIVM-onderzoek naar de rol van kinderen en jongeren bij de verspreiding van het coronavirus. Het onderzoek is gisteren pas begonnen en het kan mogelijk nog zes weken duren voor er resultaten zijn.

Lees het hele bericht op NOS.nl

24 maart: Geen centrale examens dit jaar

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Minister Slob: “We vragen momenteel veel aan leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens. Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis.”

Schoolexamens

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.

Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagreling en de herkansingen.

23 maart: Blog met persoonlijke ervaringen van programmamanager van de Vereniging, Maaike van Gelder

Maaike van Gelder is programmamanager bij de Vereniging van vrijescholen. Afgelopen week bleven ook haar drie kinderen voor het eerst thuis vanwege het coronavirus. Ze zitten op drie verschillende vrijescholen. Maaike schrijft in deze blog over haar ervaringen met thuis werken en onderwijs op afstand.

20 maart: Slob stuurt Tweede Kamer brief over continuïteit basis- en voortgezet onderwijs na maatregelen tegen coronavirus

Minister Slob stuurt een brief over de manier waarop het basis- en voortgezet onderwijs zoveel mogelijk doorgaat ondanks de crisis rondom het coronavirus. En hoe leraren en scholen worden ondersteund om leerlingen en studenten onderwijs op afstand te geven.

Hij schrijft daarin onder meer:

"In een later stadium zal het nodig zijn dat we samen met alle betrokkenen nadenken over wat we kunnen doen om opgelopen achterstanden bij leerlingen zoveel mogelijk in te halen.

Te denken valt aan onderwijstijdverlenging voor specifieke doelgroepen. Voor leerlingen in groep 8 is het belangrijk dat zij zich voor kunnen bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Zo zijn er ongetwijfeld meer dingen waar aan gewerkt zal moeten worden. Ik zal u daar te zijner tijd over informeren.

De komende dagen en weken blijven we met man en macht werken aan goed onderwijs, om te zorgen dat de ontwikkeling van leerlingen zo min mogelijk onderbroken wordt. Veiligheid en gezondheid van leerlingen, leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals staan hierbij voorop. Rest mij nog eenmaal mijn grote waardering uit te spreken voor allen die zich in deze moeilijke tijden inspannen."

18 maart: BVS-schooladvies opent helpdesk voor vrijescholen

BVS-schooladvies wil leerkrachten, schoolleiders, IB-ers en ouders graag helpen bij het organiseren van afstandsonderwijs:

"We kunnen hierin zowel inhoudelijk als technisch ondersteunen. Daarnaast horen we dat ouders het soms moeilijk vinden om in de ontstane situatie het schoolwerk van hun kinderen op een goede wijze te begeleiden. Wij bieden ook aan ouders psychologische ondersteuning waar nodig! Wij hebben hiervoor een helpdesk ingericht die van 9.00 uur tot 17.00 uur tijdens schooldagen bereikbaar is."

De helpdesk is bedoeld voor:
  1. Advies en ondersteuning leerkrachten bij het verzorgen van afstandsonderwijs.
  2. Technische ondersteuning bij het inrichten van afstandsonderwijs .
  3. Psychologische ondersteuning voor ouders bij het begeleiden van hun kinderen (scholen kunnen ouders hierop attenderen).

De helpdesk is gericht op vrijescholen in het primair onderwijs. Meer informatie met telefoonnummers staat op de website van BVS-schooladvies.

16 maart: vrijescholen drukdoende met onderwijs op afstand

Uit een rondgang van de Vereniging blijkt dat vrijescholen in Nederland drukdoende zijn met het opstarten van onderwijs op afstand. Ook bleef het op de scholen rustig voor wat betreft de opvang van kinderen die ouders hebben met vitale beroepen.

Onderwijs op afstand

Een aantal vrijescholen heeft de afgelopen week al voorzorgsmaatregelen genomen om te kunnen anticiperen op de tijdelijke sluiting van de scholen en het verzorgen van thuisonderwijs. Andere scholen hebben vandaag overleg gehad met de teams om afspraken te maken en te komen tot een passend onderwijsaanbod op afstand. In de loop van de week zal dit verder gestalte krijgen. Op de meeste plaatsen vandaag en morgen al.

Creatieve oplossingen, geen landelijk vrijeschool platform

De schoolteams bedenken creatieve oplossingen, onderling wordt er veel uitgewisseld én er wordt gebruik gemaakt van diverse bestaande online instrumenten en platforms die onderwijscontent aanbieden of het mogelijk maken om een digitaal klaslokaal te creëren. Scholen en besturen pakken dit op hun eigen wijze aan. Ook betreft het vaak maatwerk voor de leerlingen. Er is op dit moment dan ook geen brede behoefte om een apart online platform voor vrijescholen op te zetten, wel zal de Vereniging de komende periode mooie ideeën en goede initiatieven delen op de website.

De Vereniging van vrijescholen volgt de ontwikkelingen omtrent het coronavirus en het (vrijeschool)onderwijs op de voet en is beschikbaar voor (nieuwe) vragen van vrijescholen.

15 maart: Scholen sluiten tot 6 april de deuren

Zondag 15 maart is aangekondigd dat scholen en kinderopvangverblijven gesloten worden tot 6 april. Kinderen van mensen in vitale beroepen (zoals zorgpersoneel en politiemensen) kunnen volgens minister Slob vanaf 16 maart op hun school of kinderdagverblijf terecht. Onderwijspersoneel en pedagogisch medewerkers die niet ziek zijn, kunnen de komende drie weken naar hun werk. "We hebben ze hard nodig", zei Slob. "Om de kinderen van ouders in vitale beroepen verder te begeleiden, maar ook om het onderwijs te begeleiden voor kinderen die thuis komen te zitten."

Op de website van het ministerie van Onderwijs staan antwoorden op veel voorkomende vragen betreffende scholen in het primair onderwijs en scholen in voortgezet onderwijs.

Indien nodig eenpitters ondersteunen

Het eerste aanspreekpunt rondom praktische zaken op school is het desbetreffende schoolbestuur. Wij vragen grotere besturen om eenpitters in hun regio bij te staan en hopen dat zij kunnen aanhaken voor zover dat nog niet de staande praktijk is. Eenpitters dienen wel zelf aan te geven of zij hulp wensen.

Onderwijs op afstand

De Vereniging van vrijescholen inventariseert op dit moment de mogelijkheden voor onderwijs op afstand en heeft hierover contact met de Begeleidingsdienst voor vrijescholen, de Vrijeschoolpabo, enkele besturen en vrijescholen. We onderzoeken de vragen en wensen en bekijken welke acties er eventueel ondernomen kunnen worden. Wanneer er lokaal initiatieven of platforms zijn die voor andere vrijescholen interessant zijn, dan horen wij dat graag. We zullen de komende periode goede initiatieven en voorbeelden delen.

De vereniging staat in contact met de PO-raad, de VO-raad en de Inspectie voor het Onderwijs, onder meer om te achterhalen welke eisen er gesteld worden aan onderwijs op afstand. Daarnaast zorgt de vereniging begin deze week voor een inventarisatie van (mogelijke) problemen en oplossingen op de scholen. Vanuit de overheid wordt hoge prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen. De minister liet weten dat zij de komende week nadere informatie krijgen.