Nieuwe subsidie voor schoolleiders PO

11 december 2019 Nieuws

Het Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds (SIOF) roept schoolleiders op om gebruik te maken van een nieuwe subsidie voor duurzame innovaties om bijvoorbeeld het lerarentekort aan te pakken. Aanvragen voor deze beurs kunnen vanaf 9 december tot uiterlijk 9 januari 2020 op de website van de NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) ingediend worden. Het Ministerie van OCW stelt 27 beurzen beschikbaar van maximaal 30.000 euro voor schoolleiders die werkzaam zijn in het primair onderwijs.

Beurzen

De beurs is bedoeld voor schoolleiders die zich willen richten op het anders organiseren van het onderwijs. Niet alleen om het onderwijs voor leerlingen te verbeteren, maar ook om bij te dragen aan het ondervangen van, of beter om kunnen gaan met het lerarentekort. Na toekenning van de beurzen moeten in het voorjaar van 2020 (uiterlijk 28 februari 2020) 1) de verdere (gedragen) planvorming en 2) het opstarten van benodigde acties beginnen.

Doel

Het doel van deze beurzen en bijbehorend onderzoek is tweeledig. Allereerst dienen de beurzen als impuls en steuntje in de rug voor schoolleiders om tijd en ruimte vrij te maken om een andere manier van organiseren op hun school nader vorm te geven, uit te werken, en er met hun team mee aan de slag te gaan. Uitgangspunt daarbij is kwalitatief goed of beter onderwijs voor de leerlingen, maar er liggen ook kansen in andere manieren van organiseren voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden (zoals vermindering werkdruk of creëren van meer ontwikkeltijd) en versterken van gevoel van eigenaarschap bij het team. Hiermee zou de schoolorganisatie ook beter kunnen inspelen op een lerarentekort. Met het bijbehorende onderzoek kunnen lessen worden getrokken over wat hierin wel en niet werkt, wat hiervoor nodig is, en hoe een dergelijk verandertraject in de school goed kan worden vormgegeven. Hier kunnen andere scholen vervolgens hun voordeel mee doen.

Daarnaast wil het Ministerie van OCW uit dit traject lessen trekken voor het eigen beleid, om te bezien wat ervoor nodig is ook in de toekomst duurzame schoolontwikkeling verder te versterken. Daarom zal er flankerend onderzoek uitgevoerd worden naar de toegekende SIOF-beurzen.