Tweede consultatiefase Curriculum.nu

15 juni 2018 Nieuws

Voor negen leergebieden werken ontwikkelteams in stappen toe naar de actualisatie van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams bestaan uit leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. In 2019 worden de opbrengsten van de ontwikkelteams overhandigd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Na politieke bespreking vormen ze de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.

Voldoende ruimte voor vrijescholen

Net als veel andere scholen willen vrijescholen de ruimte hebben en houden om hun eigen pedagogische visie vorm te geven in de praktijk, ook in het curriculum. De Vereniging van vrijescholen is daarom beducht voor een nationaal, voorschrijvend curriculum. De dialoog die in 2019 gevoerd gaat worden over de opbrengsten van de ontwikkelteams van Curriculum.nu moet niet uitsluitend een politieke dialoog zijn. Het onderwijsveld moet ook in dat stadium nauw betrokken worden. In die fase zal duidelijk worden in welke mate het curriculum ‘voorschrijvend’ zal zijn.

Tegelijkertijd is het vandaag van belang dat leraren van vrijescholen hun ideeën en hun visie op onderwijs in dit proces van Curriculum.nu zichtbaar maken. Dat kan nu via de online consultaties.

De tweede consultatiefase is geopend

Op de website van Curriculum.nu vindt u van alle ontwikkelteams de tweede tussenproducten: de grote opdrachten in concept, het procesverslag en de consultatievragen. U kunt t/m vrijdag 6 juli feedback geven.

  • Nederlands
  • Digitale geletterdheid
  • Rekenen & Wiskunde
  • Burgerschap
  • Bewegen & Sport
  • Kunst & Cultuur
  • Mens & Natuur
  • Mens & Maatschappij
  • Engels/moderne vreemde talen*

*Vrijeschool de Berkel als ontwikkelschool

Vrijeschool De Berkel in Zutphen is als één van de negen scholen geselecteerd als ontwikkelschool voor de landelijke herziening van het curriculum Engels/moderne vreemde talen. Het proces wordt gecoördineerd door Funda Küçükoğlu, leraar op de Berkel. Zij wil leraren, maar ook ouders en leerlingen betrekken bij dit proces en de gelegenheid bieden om input te leveren. Dat kon al tijdens een sessie op 30 mei in Den Haag, maar dat kan nog steeds, rechtstreeks via een e-mailbericht aan Funda Küçükoğlu.

Feedback

Er wordt feedback gevraagd op het gebied van visie ontwikkeling en doorlopende leerlingen (po-vo en vo-vervolgonderwijs). Vragen die hieronder liggen: Wat zegt het leerplan van de vrijeschool over Engels en andere moderne vreemde talen, hoe geven we dat nu vorm in de praktijk, hoe wordt dat zichtbaar en wat willen we in de toekomst met dit vakgebied. Meer informatie over het tussenproduct vindt u online.