Privacy statement

Hoe de Vereniging van vrijescholen omgaat met uw persoonsgegevens

De Vereniging van vrijescholen (hierna genoemd: de Vereniging) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Dit document geeft weer hoe wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

De Vereniging houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent onder meer dat het bestuur en het bureau van de Vereniging op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Bestuursleden en bureaumedewerkers:

 • verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelstellingen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • beperken de verwerking van uw persoonsgegevens tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • verwerken enkel persoonsgegevens indien daarvoor een grondslag bestaat;
 • hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Gegevens van contactpersonen binnen vrijescholen (bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, leraren, bureaumedewerkers, externe inhuur), de vrijeschoolbeweging en externe (onderwijs)partijen worden door de Vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • administratieve doeleinden;
 • informatieverstrekking en uitnodigingen;
 • indien van toepassing: het vervullen van de taken van de Vereniging. Dit zijn:
  • vertegenwoordiging en belangenbehartiging bij de overheid;
  • representatie naar buiten van het vrijeschoolonderwijs;
  • het binden van haar leden aan de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs en het stimuleren van overleg tussen (groepen van) partners;
  • het bevorderen van kwaliteit en groei van vrijescholen en vrijeschoolonderwijs;
  • het vertalen van het onderwijsbeleid vanuit de overheid naar belangen voor de leden van de Vereniging;
 • indien van toepassing: het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Vereniging de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • voornaam, voorletters;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres;
 • op welke school u werkzaam bent;
 • geboortedatum;
 • burgerservicenummer;
 • bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de tijd dat u werkzaam bent als bestuurder, toezichthouder, schoolleider of leraar en zich niet bij de Vereniging heeft afgemeld als contactpersoon of voor de mailinglijst;
 • of voor zover en zolang nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de financiĆ«le administratie is dat in principe maximaal zeven jaar.

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is:

 • dat u werkzaam bent als bestuurder, toezichthouder, schoolleider, leraar of
 • onderwijsondersteunend personeel op een vrijeschool die (aspirant-)lid is van de Vereniging;

 • dat u bestuurder of bureaumedewerker bent van de Vereniging, of als externe partij bent ingehuurd;
 • dat u actief bent binnen de vrijeschoolbeweging of een externe (onderwijs)partij;
 • en/of dat u toestemming heeft gegeven voor verwerking.

Indien u na het doornemen van dit document nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Maaike van Gelder, programmamanager van de Vereniging, per e-mail of 0343-536066.