Vrijeschool oprichten

Vrijescholen staan in de belangstelling, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. Regelmatig nemen ouders het initiatief om een nieuwe vrijeschool op te richten. Bijvoorbeeld omdat er nog geen vrijeschool in de buurt is of omdat bestaande vrijescholen wachtlijsten hebben.

Open

Handreiking voor initiatiefgroepen

Bij de oprichting van een vrijeschool komt veel kijken. Daarom hebben wij een handreiking geschreven. Dat document laat verschillende routes zien voor de oprichting van een vrijeschool en welke inzet daarvoor nodig is. Ook geeft de handreiking inzicht in de haalbaarheid van een initiatief.

De handreiking is geen vastliggend stappenplan want ieder initiatief is anders. Zo heeft iedere initiatiefgroep zijn eigen kwaliteiten en zijn er verschillen in gemeentelijke regels. Het document vat de ervaringen samen van eerdere initiatiefgroepen en nieuwe vrijescholen met onderwijsbekostiging.

Aanvragen

De handreiking is er voor initiatiefgroepen en vrijescholen in Nederland die (aspirant-)lid zijn van de Vereniging van vrijescholen of dat later willen worden. Om de handreiking te ontvangen, stuur je ons een mail.

Adviseur initiatieven & nieuwe scholen

Initiatiefgroepen en nieuwe vrijescholen hebben vaak behoefte aan ondersteuning. Sietske van Poelgeest is sinds half mei onze adviseur initiatiefgroepen & nieuwe scholen. Zij zorgt ook dat initiatieven en nieuwe scholen met elkaar in contact komen en organiseert regelmatig bijeenkomsten.

Contact

Voor meer informatie over het oprichten van een vrijeschool kun je contact opnemen met de vereniging.