Over de vereniging

De Vereniging van vrijescholen heeft de volgende taken:

 • vertegenwoordiging en belangenbehartiging bij de overheid en andere stakeholders in de onderwijssector;
 • representatie naar buiten van het vrijeschoolonderwijs;
 • het binden van haar leden op de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs en het stimuleren van overleg tussen (groepen van) partners;
 • het bevorderen van kwaliteit en groei van vrijescholen en vrijeschoolonderwijs;
 • het vertalen van het onderwijsbeleid vanuit de overheid naar belangen voor de leden van de Vereniging.

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging van vrijescholen wordt gevormd door vijf bestuursleden, bestaande uit een externe voorzitter, twee schoolleiders en twee bestuurders uit zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

 • Mw. Rian van Dam, voorzitter
 • Dhr. Jeroen Gommers, penningmeester (bestuurder PO)
 • Dhr. Wiebe Brouwer, secretaris (bestuurder VO)
 • Dhr. Harry Gubbels, bestuurslid (schoolleider PO)
 • Dhr. Gijs van Lennep, bestuurslid (schoolleider VO)

Bureau & uitvoering

Het bureau van de Vereniging van vrijescholen wordt gevormd door:

 • Nadine Massee, bureaucoördinator
 • Maaike van Gelder, programmamanager

In opdracht van de Vereniging van vrijescholen werken:

 • Nicoline Vink, ouderinitiatieven, nieuwe vrijescholen en Waldorf100
 • Marjanne van der Stok, onderwijskwaliteit, loopbaanontwikkeling en lerarentekort
 • Tristan van der Linden, communicatie en organisatie

Leden

De leden van de Vereniging van vrijescholen bestaan uit de besturen van diverse vrijescholen. Onder deze besturen kunnen meerdere vrijescholen vallen.

Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering wordt door het bestuur tenminste één maal per jaar bijeen geroepen. In de praktijk vindt één vergadering plaats in het voorjaar en één vergadering in de winter. In het voorjaar wordt de jaarrekening gepresenteerd en wordt door het bestuur van de Vereniging verantwoording afgelegd over het voorgaande boekjaar en wordt de stand van zaken van het lopende jaar gepresenteerd. In de winter-ALV worden de begroting en het beleid van het komende jaar gepresenteerd.

Vereniging van vrijescholen

Vereniging van vrijescholen

Het bestuur van de Vereniging van vrijescholen samen met enkele schoolleiders en bestuurders van Nederlandse vrijescholen op bezoek bij de collega's in Duitsland.

Landgoed Kraaybeekerhof

Landgoed Kraaybeekerhof

De Vereniging van vrijescholen is gevestigd op Landgoed de Kraaybeekerhof.

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering

Twee keer per jaar organiseert de Vereniging van vrijescholen een Algemene Leden Vergadering.