visie & strategie

'Ogen op de sterren, voeten op de grond'

Ogen op de sterren, voeten op de grond | Theodoor Roosevelt

Het gaat goed met de vrijescholen in Nederland. We geven ruimte aan ruim 30.000 leerlingen om zich te kunnen ontwikkelen vanuit de antroposofische menskunde. De kwaliteit van het onderwijs is in de afgelopen jaren verder toegenomen en de populariteit van het vrijeschoolonderwijs is groter dan ooit. Er zijn zelfs meer jonge mensen die vrijeschoolonderwijs willen volgen dan er plaatsen zijn. Mede daardoor groeit het aantal scholen door en is een aantal initiatiefgroepen voor nieuwe vrijescholen actief, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs.

Wat staat de Vereniging van vrijescholen te doen de komende tijd? In de eerste helft van 2021 is er in samenspraak met de leden gewerkt aan een plan waarin de visie, de missie en de kernwaarden van de Vereniging opnieuw zijn beschreven. Daarnaast zijn er zeven aandachtsgebieden benoemd, waar bijzondere aandacht en inzet voor zal zijn door het bestuur en het bureau in de periode 2021-2026. Met een titel in navolging van Theodore Roosevelt. De Vereniging van vrijescholen blijft in beweging, met haar ogen op de sterren en met haar voeten op de grond!

Visie op de positie van het vrijeschoolonderwijs

De wereld vraagt in toenemende mate om een duurzame, sociale en recht- vaardige samenleving en onderwijs dat jonge mensen hun idealen en talenten, ongeacht afkomst of sociale context, laat ontwikkelen en verwezenlijken.

De missie van de Vereniging

De Vereniging van vrijescholen behartigt de belangen van vrijescholen in het primair en voortgezet onderwijs. Zij bevordert de kwaliteit van en de ruimte voor vrijeschoolonderwijs in Nederland door het ondersteunen van verbinding en groei, door het veiligstellen van onze belangen in de politiek en via (inter- nationale) samenwerking. De Vereniging helpt haar leden met praktische en beleidsmatige vraagstukken en organiseert bijeenkomsten ter ontwikkeling van kennis- en ideeënvorming en het delen van inzichten. Zij volgt de behoefte van leden en agendeert op eigen initiatief thema’s en vraagstukken.

Deze vier kernwaarden staan voor ons centraal

Toekomstgericht

De Vereniging is een ontwikkelingsgerichte, eigentijdse organisatie die de waarden van vrijeschoolonderwijs vertaalt naar de actualiteit en inspeelt op maatschappelijke thema’s.

Verbindend

Samenwerking is de basis van ons succes: we staan sterker en bereiken meer resultaat wanneer we gezamenlijk optrekken. De Vereniging is verbindend in de vrijeschoolbeweging en rondom de internationale positie van het Nederlandse vrijeschoolonderwijs.

Inspirerend

De Vereniging is een organisatie waar bezield, enthousiast en met een open blik wordt gewerkt met onze pedagogische visie als uitgangspunt.

Dienstbaar

Wij stellen ons in dienst van onze (aspirant-)leden en zijn deskundig en betrokken.

Zeven aandachtsgebieden in de periode 2021-2026

Onderwijs

Diversiteit

Identiteit

Naamsbescherming

Vrijeschool 0-18 jaar

Lerarentekort

Vrijheid van onderwijs