Visie & strategie

De meerjarenvisie 'Ogen op de sterren, voeten op de grond' omschrijft voor de periode 2021-2026 zeven aandachtsgebieden. Deze meerjarenvisie beschrijft concrete acties om onze doelstellingen te behalen.

Ogen op de sterren, voeten op de grond | Theodoor Roosevelt

Het gaat goed met de vrijescholen in Nederland. We geven ruimte aan ongeveer 33.000 leerlingen om zich te kunnen ontwikkelen vanuit de antroposofische menskunde. De kwaliteit van het onderwijs is in de afgelopen jaren verder toegenomen en de populariteit van het vrijeschoolonderwijs is groter dan ooit. Er zijn zelfs meer jonge mensen die vrijeschoolonderwijs willen volgen dan er plaatsen zijn. Mede daardoor groeit het aantal vrijescholen door en is een aantal initiatiefgroepen actief, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs.

Wat staat de Vereniging van vrijescholen te doen de komende tijd?
In de eerste helft van 2021 is er in samenspraak met de leden gewerkt aan een plan waarin de visie, de missie en de kernwaarden van de Vereniging opnieuw zijn beschreven. Daarnaast zijn er zeven aandachtsgebieden benoemd, waar bijzondere aandacht en inzet voor zal zijn door het bestuur en het bureau in de periode 2021-2026. Met een titel in navolging van Theodore Roosevelt. De Vereniging van vrijescholen blijft in beweging, met haar ogen op de sterren en met haar voeten op de grond!

Kijk hier voor de complete meerjarenvisie.

Visie op de positie van het vrijeschoolonderwijs

De wereld vraagt in toenemende mate om een duurzame, sociale en rechtvaardige samenleving. En om onderwijs dat jonge mensen hun idealen en talenten laat ontwikkelen en verwezenlijken, ongeacht afkomst of sociale context.

De missie van de vereniging

De Vereniging van vrijescholen behartigt de belangen van vrijescholen in het primair en voortgezet onderwijs. Zij bevordert de kwaliteit van en de ruimte voor vrijeschoolonderwijs in Nederland door het ondersteunen van verbinding en groei, door het veiligstellen van onze belangen in de politiek en via (internationale) samenwerking. De Vereniging helpt haar leden met praktische en beleidsmatige vraagstukken en organiseert bijeenkomsten ter ontwikkeling van kennis- en ideeënvorming en het delen van inzichten. Zij volgt de behoefte van leden en agendeert op eigen initiatief thema’s en vraagstukken.

Zeven aandachtsgebieden in de periode 2021-2026

 1. Onderwijskwaliteit- & ontwikkeling
  De Vereniging stimuleert (aspirant-)leden om te werken aan de kwaliteit van het onderwijs en onderwijsinnovatie en aan de doorontwikkeling ervan. Wij laten ons inspireren door goede voorbeelden van binnen én buiten de vrijeschoolbeweging. Onderwijskwaliteit verdient extra aandacht bij initiatiefgroepen en nieuwe vrijescholen.

 2. Diversiteit
  Het vrijeschoolonderwijs onderscheidt zich onder meer van andere onderwijs vormen door de nadruk die wordt gelegd op het bijdragen aan veranderingen in de maatschappij. Eén van die maatschappelijke opdrachten is om segregatie en kansenongelijkheid terug te dringen. Om onderwijs te bieden waarin álle leerlingen zich thuis voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen, ongeacht hun thuissituatie, talenten of achtergrond.

 3. Identiteit
  De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs die gebaseerd is op de antroposofische menskunde. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van vrijheid en legt zijn eigen accenten. De vereniging wil de constante open dialoog hierover stimuleren en faciliteren en zich inzetten voor eenheid en verscheidenheid binnen de vrijeschoolbeweging.

 4. Naamsbescherming
  Er is bij het algemene publiek weinig kennis over vrijeschoolonderwijs. Bovendien wordt vrijeschoolonderwijs af en toe negatief belicht in de media. De vereniging wil een actieve rol spelen bij de positieve beeldvorming over vrijeschoolonderwijs, vanuit de eigen pedagogische visie, inhoudelijke kennis en 100 jaar ervaring. Ook zet de vereniging zet zich in voor naamsbescherming wanneer het ‘merk’ vrijeschool dreigt te verwateren door oneigenlijk gebruik door scholen die geen vrijeschool- onderwijs aanbieden.

 5. Vrijeschool 0-18 jaar
  De vrijeschool kent van oudsher een doorlopende ontwikkelingslijn voor klas 1 tot en met 12. De vereniging wil meer ruimte om deze doorgaande lijn beter vorm te kunnen geven in de praktijk. En heeft speciale aandacht voor het verder ontwikkelen van de verlengde basisschooltijd en het bevorderen van de brede brugklas en het tienercollege. Dat geldt ook voor de samenwerking met de kinderopvang en voor het faciliteren van vmbo-basis/-kader, groen vmbo en een havo/ vwo-route van zes jaar.

 6. Lerarentekort
  Vrijescholen hebben net als andere onderwijstypen in Nederland te maken met een toenemend tekort aan leraren en schoolleiders. Daarnaast groeit de vrijeschool bovengemiddeld en wordt er van leraren een aanvullende scholing verwacht als het gaat om de vrijeschoolpedagogiek.

Zie ook werken op de vrijeschool

 1. Vrijheid van onderwijs
  Artikel 23 van de Grondwet regelt de vrijheid van onderwijs in Nederland en is het fundament van een divers onderwijslandschap. Deze keuzevrijheid is een groot goed en past bij een kleurrijke en pluriforme samenleving. De vrijheid van onderwijs staat weleens ter discussie bij incidenten in het bijzonder onderwijs. De Vereniging is van mening dat er ruimte moet blijven voor ouders en kinderen om te kunnen kiezen in het onderwijs.

Zie ook Pleidooi ruimte en vertrouwen